van beekveld & terpstra van beekveld & terpstra

Montessori Kwaliteitsvragenlijst PO

WEBBASED ZELFEVALUATIE-INSTRUMENT VOOR HET PRIMAIR MONTESSORI ONDERWIJS

In samenwerking met een aantal leden van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) heeft Van Beekveld & Terpstra Organisatieadviesbureau de Kwaliteitsvragenlijst PO volledig afgestemd op het Montessori zelfevaluatiekader. Dit webbased zelfevaluatie-instrument stelt Montessorischolen in staat hun kwaliteit scherp in kaart te brengen. U kunt in één keer een zelfevaluatie uitvoeren die zowel is afgestemd op de indicatoren uit het Montessori zelfevaluatiekader als de eigen ambities en speerpunten en het inspectiekader.

Het zelfevaluatie-instrument bestaat uit webbased vragenlijsten voor leerlingen, ouders en personeel. U kunt deze zelf uitzetten of u kunt zich hierbij laten ondersteunen.
Om met het zelfevaluatie-instrument kennis te maken, bestaat de mogelijkheid tot het aanvragen van een gratis demonstratieversie. Natuurlijk kunt u ook ondersteuning krijgen bij het uitzetten van de vragenlijsten en/of het uitvoeren van de zelfevaluatie.

De methode Aantoonbaar Beter Montessori-onderwijs 
Het zelfevaluatie-instrument is gebaseerd op de methode ‘Aantoonbaar Beter Montessori- Onderwijs’. Van Beekveld & Terpstra heeft deze methode ontwikkeld om u te helpen op basis van feiten een gedegen analyse van uw eigen school te maken. Door de ervaren kwaliteit van de school vanuit verschillende invalshoeken (leerlingen, ouders en personeel) inzichtelijk te maken en met elkaar te verbinden, wordt de basis gelegd voor een gedegen zelfanalyse. Scholen bepalen hierna zelf of, en in hoeverre, kwaliteitsverbetering noodzakelijk is. Het zelfevaluatietraject biedt een school zicht op de eigen kwaliteit, op deze manier kan een school op basis van evidence based onderzoek de juiste verbeterpunten resultaatgericht formuleren. 

Werken met Aantoonbaar Beter Montessori-Onderwijs

Week 1: Samenstellen van een gemêleerd zelfevaluatieteam, waarin zowel directieleden als coördinatoren en eventueel leerkrachten zitting hebben.
Week 2:
Het bepalen van de reikwijdte en het op maat maken van de zelfevaluatie: 
* Welke respondentgroepen betrekken we? 
* Welke vragen willen we toevoegen over de specifieke ambitie en beleidsspeerpunten van de school?
Week 3 en 4: De verschillende respondentgroepen worden uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek en de vragenlijsten worden onder de verschillende respondentgroepen afgenomen. De school wordt halverwege de afnameperiode op de hoogte gesteld van de respons onder de verschillende groepen.
Week 5:
Het onderzoek wordt afgesloten, vervolgens is er keuze uit twee opties.

Optie 1 (memo en workshop): De adviseur maakt een boekje met een uitdraai van de resultaten per doelgroep, inclusief de vergelijking met de externe benchmark. Vervolgens schrijft de adviseur een memo waarin de opvallendste onderdelen worden besproken; welke onderdelen scoren goed of minder goed, waar is sprake van opvallende verschillen met de landelijke benchmark en welke verschillen bestaan er binnen en tussen respondentgroepen. In deze memo worden geen adviezen gedaan, maar kritische evaluatievragen gesteld, ten aanzien van de mogelijke ontwikkeling van de school. De school brengt deze zelf in verband met het bestaande beleid.
Optie 2 (volledig uitbesteden opstellen rapportage):
De adviseur stelt een conceptzelfevaluatierapport met een inventarisatie, analyse, conclusie met aanbevelingen op ten behoeve van de (door)ontwikkeling. Nadat eventuele wijzigingen van de werkgroep zijn doorgevoerd, worden er ingebonden exemplaren verstuurd. De school stelt zelf (nieuwe) beleidsdoelen vast.

Week 6: Optioneel: de adviseur geeft een workshop aan het zelfevaluatieteam waarbij zij zelf leren hoe zij de resultaten kunnen inventariseren en analyseren ten behoeve van de (door)ontwikkeling van de school. Hierbij worden de resultaten nadrukkelijk in verband gebracht met het bestaande beleid en kunnen nieuwe beleidskeuzes gemaakt worden. Daarnaast komt de verantwoording naar en de communicatie met de stakeholders aan bod.
Week 7:
De school informeert (of communiceert met) de respondentgroepen over de uitkomsten en conclusies en verbeterpunten.

Zelfevaluatie-instrument 
Het zelfevaluatie-instrument bestaat uit drie standaard webbased vragenlijsten, wat inhoudt dat u de respondenten via internet kunt benaderen voor het invullen van de vragenlijsten. Hierdoor kunnen de betrokkenen op eenvoudige en toegankelijke wijze hun mening geven over de diverse aspecten van de school.

Het zelfevaluatie-instrument stelt u in staat om de uitslagen van de standaardvragenlijsten te vergelijken met scholen elders in Nederland. Dit betreft reguliere scholen, er wordt gewerkt aan het genereren van een benchmark waarbij op Montessorischolen gefilterd kan worden. Daarnaast kunnen de vragen uit het Montessori-zelfevaluatiekader apart uitgedraaid worden. Bovendien zal het, bij herhaalde metingen, mogelijk zijn een trendanalyse te maken van uw eigen organisatie.

Aanmaken tijdelijke demo omgeving Aantoonbaar Beter Montessori-onderwijs 
U kunt vijftien dagen vrijblijvend kennis maken met het zelfevaluatie-instrument door een tijdelijke demonstratieversie aan te vragen. U vult hiervoor de gevraagde gegevens in op het aanvraagformulier. Bij 'programma' kiest u voor po-Montessori. Na ontvangst van uw aanvraagformulier ontvangt u van ons uw inlogcode. 
Klik hier voor het aanvraagformulier

Aanbod en kosten
Wanneer u een grondige zelfevaluatie wilt uitvoeren, is het zelfevaluatie-instrument De Montessori Kwaliteitsvragenlijsten PO hiervoor uitstekend geschikt. U kunt hierbij voor twee opties kiezen: het evaluatietraject zelf organiseren, uitzetten en de resultaten analyseren òf u hierbij laten ondersteunen.

Prijzen voor de aanschaf 
De kosten voor het webbased zelfevaluatie-instrument De Montessori Kwaliteitsvragenlijst PO (inclusief de standaardvragenlijsten) bestaan uit eenmalige aanschafkosten en jaarlijkse gebruikskosten. Onder de jaarlijkse gebruikskosten vallen eventuele updates van het programma, ondersteuning door de technische helpdesk, administratiekosten en de huur van de webunit (gebruikersomgeving).

De eenmalige aanschafkosten (per locatie) bedraagt € 100,--.
De jaarlijkse gebruikskosten bedragen € 95,--.

Voor de tarieven voor ondersteuning kunt u contact met ons opnemen voor een vrijblijvende offerte op maat.

Het resultaat van deze begeleiding is aan de ene kant een gedegen voorbereid en uitgevoerd onderzoek, waarin u in de praktische uitvoering bent ontlast. Aan de andere kant een managementteam dat in staat gesteld wordt een methodische analyse van de resultaten te maken en een vertaling hiervan naar de beleidsplannen te maken.

Wanneer u het zelfevaluatie-instrument De Montessori Kwaliteitsvragenlijst PO wilt bestellen, kan dit via een bestelformulier.


Contact

Voor inhoudelijke vragen over het zelfevaluatie-instrument De Montessori Kwaliteitsvragenlijst PO kunt u terecht bij Tijmen Bolk of Robbin Haaijer. Voor technische vragen kunt u contact opnemen met Nicolai Admiraal.


Meest gestelde vragen

Klik hier voor een overzicht van de meest gestelde vragen.


Introductiefilm

Een simpele vragenlijst
Gebruik maken van afbeeldingen
Beheerders
Excel (importeren vragenlijst uit bijvoorbeeld kwaliteitsvragenlijsten)
Word (importeren vragenlijst)
Uitnodigen van respondenten via mailgroepen
Bekijken van resultaten